NVOG


De NVOG is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en
maatschappelijke organisaties. Zij behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. De vereniging bestaat sinds 1986 en heeft een achterban van ca. 53.000 leden.

De NVOG is lid van AGE Platform Europe die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt.

Wat is de NVOG?

De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, opgericht in 1986, is de overkoepelende belangenvereniging van bijna 60 organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangen-verenigingen behartigt NVOG de belangen van de bijna 3 miljoen pensioen-gerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

NVOG heeft een grotere diversiteit aan lidorganisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan
ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De drie hoofdthema's waarop NVOG zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. De NVOG is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegen-woordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke
organisaties lid is. NVOG is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies. NVOG werkt bovendien intensief samen met de KNVG en met de landelijke ouderen-organisaties PCOB, Unie KBO en NOOM. De NVOG is tevens lid van AGE Europe, die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt. Ook daarvoor zijn binnen Nederland samenwerkingsverbanden, zoals met de ANBO, waarin NVOG participeert.

Voorts is NVOG oprichter van de Stichting Pensioenfatsoen (2011), die zich richt op eventuele collectieve juridische stappen 'tegen de overheid, wanneer wijziging van het pensioenstelsel zou leiden tot aantasting van reeds opgebouwde rechten van gepensioneerden.

Meer informatie over de NVOG vind u op de website https://www.gepensioneerden.nl


Chronologisch overzicht van NVOG activiteiten in 2015:

14 januari NVOG publiceert namens de samenwerkende CSO-partners een nieuwsbericht aan de lid-organisaties en een persbericht aan de overige belanghebbenden inzake de opheffing CSO.

20 januari NVOG en KNVG sturen een brief aan de SER betreffende de Nationale Pensioendialoog, op 23 januari gevolgd door een tweede brief en een algemeen persbericht met datum 25 januari 2015.

24 januari De NVOG informeert haar leden over het gesprek op 27 januari met staatssecretaris mevr. Klijnsma in het kader van de aanloop naar het wetsvoorstel aanpassing nieuw financieel toetsingskader (nFTK).

30 januari NVOG en KNVG reageren op de jaarcijfers van de grote pensioenfondsen (persbericht).

8 februari Gezamenlijke brief van NVOG en KNVG aan de vaste kamercommissie van Sociale Zaken en Welzijn (SZW) met vragen over de pensioenwet en enkele vragen over ander wetten.

9 februari Een delegatie van NVOG en KNVG neemt deel aan het overleg bij de SER over het conceptadvies betreffende de pensioendialoog.

16 februari In een nieuwsbrief aan de lid-organisaties maakt de NVOG commissie Koopkracht, Inkomen en AOW melding van het rapport van werkgroep pensioenen van lid-organisatie VVSPTN over de gevolgen van de voorstellen van de commissie Dijkhuizen.

24 februari De werkgroep Jaarverslagen en Indexaties publiceert de vernieuwde analysetool 2013, een handige spreadsheet waarmee de prestaties van een pensioenfonds kunnen worden bekeken en kunnen worden vergeleken met die van andere pensioenfondsen.

4 maart In het kader van het project "De stem der verzekerden bij zorgverzekeraars" stuurt de gezamenlijke NVOG/KNVG commissie Zorg, Welzijn en Wonen samen met PCOB en Unie KBO een brief aan minister Schippers van VWS (gevolg door een gesprek bij VWS) als reactie op haar brief aan de Tweede Kamer met de titel "Kwaliteit loont". In augustus werden over dit project brieven gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland en aan de vier grote zorgverzekeraars. Het project "De stem der verzekerden bij zorgverzekeraars" loopt in 2016 door.

11 maart In nieuwsbrief 10 worden de lezers door de commissie Koopkracht uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de koopkracht en het belastingplan 2015.

13 maart Via de commissie ZWW wordt informatiemateriaal bekend gemaakt, voortvloeiend uit het overleg tussen het ministerie van VWS en PG-organisaties. Ook wordt aandacht besteed aan het meldpunt "Juiste Loket".

20 maart In de nieuwsbrief wordt uitgebreid aandacht besteed aan diverse onderwerpen rond het thema Zorg.

24 maart De werkgroep Jaarverslagen en Indexaties organiseert vandaag en 31 maart de cursus Ontwikkeling Dekkingsgraad Pensioenfondsen.

27 maart De commissie Koopkracht licht de bijgestelde CPB cijfers 2015 en 2016 toe.

3 april De NVOG zet de deelname aan het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) an De Nederlandsche Bank uit het CSO verleden voort. Een NVOG afgevaardigde al namens NVOG, PCOB, Unie KBO en NOOM het overleg gaan bijwonen.

14 april Samen met PCOB, Unie KBO en NOOM stuurt NVOG een brief naar de vaste Tweede Kamer commissie van VWS inzake de patiëntveiligheid in de curatieve zorg.

17 april De commissie NVOG organiseert in Maarssen de themamiddag "NVOG inbreng discussie nieuw pensioenstelsel". Presentatie Jos Berkemeijer.

17 april In de nieuwsbrief verduidelijkt de commissie Koopkracht een aantal zaken m.b.t. de koopkracht van ouderen en het Belastingplan 2015.

18 april NVOG stuurt een brief aan Zorginstituut Nederland over de Wlz (wet langdurige zorg).

20 april Op verzoek van het Financieele Dagblad vraagt de NVOG in een nieuwsbrief aan de lid-organisaties haar leden om informatie of in hun pensioenfonds een zgn. "oude bekende" als bestuurder is teruggekeerd en wat de lid-organisatie daarvan vindt.

24 april In nieuwsbrief 17 verschijnt een interview van NVOG voorzitter Jaap van der Spek met Jos Berkemeijer en Theo Gommer met de titel "We moeten naar een andere pensioenstelsel".

24 april De samenwerkende ouderenorganisaties sturen een brief aan de vaste Tweede Kamer commissie van VWS aangaande de decentralisatie Wmo/Wlz.

27 mei In Maarssen organiseert de NVOG de 62e Algemene Vergadering. Gastspreker is dhr. Rob Bijl, adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

27 mei Staatssecretaris van SZW mevr. Klijnsma krijgt een brief met als onderwerp "Discussienota: Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel ISDC".

28 mei In Pensioen Pro, een digitale uitgave van het Financieele Dagblad voor pensioenprofessionals, verschijnt een interview met Jos Berkemeijer en Anton de Bekker waarin wordt gesproken over de "onnodige" bufferopbouw bij de pensioenfondsen en wordt uitgelegd wat de relatie is tussen het rapport ISDC en het rapport van de SER en waarin ISDC verschilt van DB, DC en CDC.

5 juni Met een brief aan staatssecretaris mevr. Jetta Klijnsma steunt de NVOG kamervragen van CDA kamerlid Pieter Omzigt betreffende stresstesten van pensioenfondsen.

10 juni De NVOG vraagt haar leden om informatie aangaande de kostendekkende premie bij hun pensioenfonds.

11 juni De ouderenbonden (waaronder de NVOG), sturen samen met de KNMP (beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken) een brief aan de vaste Tweede Kamercommissie van VWS met als doel de medicatiebeoordeling uit het eigen risico te halen.

11 juni De NVOG commissie koopkracht komt in de nieuwsbrief met een snelle eerste reactie op de brief "inkomenseffecten" van staatssecretaris van financiën de heer Wiebes over het nieuwe belastingplan.

8 juli NVOG heeft een persbericht verzonden naar aanleiding van de hoofdlijnennotie van staatssecretaris mevr. Jetta Klijnsma van SZW over het toekomstig pensioenstelsel.

21 juli In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 juli zit Cees Michielse (pensioendeskundige van de NVOG) als studiogast in het EO proogramma "Dit is de nacht" en wordt Nederland bijgepraat over de recente ontwikkelen in pensioenland.

24 juli De commissie ZWW publiceert een update van het document "Zorgverzekering in het buitenland".

27 juli In een brief van de gezamenlijke ouderenbonden (NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO) aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer wijzen zij op de achterstelling van ouderen bij de voorstellen van het kabinet voor het Belastingplan 2016.

31 juli De lid-organisaties worden eraan herinnerd dat zij op de NVOG website een link kunnen laten plaatsen naar hun nieuwsbrief.

14 augustus De commissie koopkracht becommentarieert de nieuwste koopkrachtcijfers 2016 van het CPB.

24 augustus De ouderenbonden NVOG, KNVG, Unie KBO en NOOM bieden minister Schippers en mevrouw Bussemaker middels een brief aan om een substantiële bijdrage te leveren aan het project "Naar een nieuwe zorg in 2030".

25 augustus Samen met de andere ouderenbonden stuurt NVOG een brief aan Zorgverzekeraars Nederland en aan de 4 grootste zorgverzekeraars inzake het project "Naar een nieuwe zorg in 2030".

8 september De NVOG en de ouderen- en gepensioneerdenorganisaties Unie KBO, KNVG, PCOB en NOOM hebben met Jetta Klijnsma een gesprek over pensioenen. Voorzitter Jaap van der Spek maakte dit verslag van het overleg.

9 september De NVOG stuurt een aanbevelingsbrief aan de staatssecretaris van SZW met betrekking tot het indexeringsvraagstuk en er wordt een persbericht uitgegeven.

15 september Naar aanleiding van Prinsjesdag reageert NVOG op de gepubliceerde cijfers van het kabinet en wordt het in opdracht van de gezamenlijke ouderenbonden samengestelde NIBUD rapport bekend gemaakt.

21 september Bij de werkgroep Jaarverslagen en Indexaties zal binnenkort een vacature ontstaan. De werkgroep is op zoek naar kandidaten.

1 oktober Vanuit de ouderenbonden wordt een notitie gestuurd aan de vaste Tweede Kamer commissie van financiën waarin kort wordt samengevat wat voor de ouderen de belangrijkste punten van commentaar zijn op de belastingplannen van het kabinet voor 2016 en (deels) 2017.

10 oktober De NVOG heeft samen met andere ouderenbonden een brief gestuurd aan de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer met betrekking tot koopkracht.

18 oktober De NVOG reageert met een brief aan staatssecretaris mevrouw Klijnsma én aan de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer op het onderzoek "gevolgen lage rente en UFR voor de financiële positie pensioenfondsen" dat de staatssecretaris op 9 oktober aan de Tweede Kamer stuurde en pleit voor het afschaffen van de gedempte kostendekkende premie.

19 oktober De werkgroep Jaarverslagen en Indexaties organiseert de cursus "Lezen jaarverslagen pensioenfondsen".

26 oktober De commissie koopkracht organiseert een Themamiddag Koopkracht en Indexatie bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam, ingeleid door dhr. Olaf leijpen, divisiedirecteur Toezicht Beleid van DNB.

30 otober In de nieuwsbrief van deze dag wordt uitgebreid aandacht besteed aan verschillende onderwerpen op het gebied van de zorg.

9 november Voorafgaand aan de behandeling van het Belastingplan 2016 door de Tweede Kamer, gaat een brief uit naar de leden van de Tweede Kamer waarin wordt gepleit voor een daadwerkelijke reparatie van de koopkracht van ouderen.

18 november Aan de vaste kamercommissie van SZW wordt een brief gestuurd in de aanloop naar het rondetafelgesprek over de toekomst van het pensioenstelsel op 23 november.

23 november Hoorzitting (rondetafelgesprek) van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Groen van Prinstererzaal van het Tweede Kamergebouw een serie rondetafelgesprekken over de toekomst van het pensioenstelsel. Jaap van der Spek maakte een impressie.

25 november De Algemene Vergadering van de NVOG wordt gehouden bij de ABN AMRO Bank in Amsterdam. Gastsprekers zijn mevrouw Geraldine Leegwater, voorzitter uitvoerend bestuur ABN AMRO pensioenfonds en de heer Arie Slottje, onafhankelijk pensioenspecialist.

26 november De ouderenorganisaties schrijven een brief geschreven aan de commissie financiën van de Eerste Kamer (met kopie naar staatssecretaris Wiebes) waarin wordt gepleit voor een voor ouderen in gelijke mate én fiscaal rechtvaardige verdeling in een structurele belastingverlaging.

9 december Een delegatie van de KNVG, NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO heeft met minister Asscher en enkele ambtenaren, waaronder de direkteur Generaal, een gesprek gehad over koopkracht en 'ouderen en arbeid'. Naar aanleiding van dit gesprek werd tevens een persbericht uitgebracht.


NVOG commissie pensioenen:
Voorzitter Jos Berkemeijer van de gezamenlijke pensioencommissie NVOG/KNVG heeft namens de NVOG 8 presentaties gehouden, waarvan 5 bij aangesloten lid-organisaties.


NVOG commissie Zorg, Welzijn en Wonen:

De commissie heeft in 2015 8 gezamenlijke vergaderingen gehouden met de commissie zorg van de KNVG.

Er zijn 3 bijeenkomsten geweest over het gezamenlijke project Seniorvriendelijke Ziekenhuizen.
Afgevaardigden uit de commissie woonden in totaal 25 bijeenkomsten bij over (veranderingen in) de zorg die werden georganiseerd door het ministeries van VWS en Economische Zaken, Zorginstituut Nederland, de NCPF en andere relevante organisaties.

Waar mogelijk werd namens de ouderen/NVOG inbreng geleverd.

Voorzitter Joop Blom hield in 2015 10 inleidingen/presentaties over "Ontwikkelingen in de zorg" bij lid-organisaties.


NVOG commissie Koopkracht, Inkomen en AOW:

Afgevaardigden van de commissie hebben deelgenomen aan diverse besprekingen bij het ministerie van SZW. Verder is op 9 oktober bij BAM-gepensioneerden in Bunnik een presentatie gehouden en op 26 november bij Achmea Gepensioneerden Vereniging in Zeist (in samenwerking met de commssie ZW&W).


NVOG Werkgroep Internationale Zaken:

de activiteiten "Internationale Zaken" bestaan uit: bijwonen van AGE Europe council meetings, het controlerende en beleidsafstemmende orgaan van AGE Europe, bijwonen van de ALV, bijwonen van conferenties die rechtsstreek betrekking hebben op voor ons belangrijke onderwerpen, deelname in taskforces ter ondersteuning van AGE in het formuleren van standpunten naar de EU commissie toe, het Europese Parlement en andere organisaties waar AGE aan deelneemt. Incidenteel werden inleidingen gegeven bij NVOG leden over de internationale ontwikkelingen, o.a. bij de Rabo Bank. 


NVOG Werkgroep Communicatie:

In 2015 zijn in totaal 81 nieuwsbrieven, waarvan 55 reguliere nieuwsbrieven en 26 nieuwsbrieven met specifieke informaties voor de lid-organisaties. Foto gebruikt onder Creative Commons van MaxAndronicus  © 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode