De “miljardennota” 2022

05-10-2021 20:46

Op 7 september werd door het demissionaire kabinet de begroting voor 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Het is alweer enige weken geleden en de afgelopen weken stond de discussie in Den Haag meer in het teken van de vorming van een nieuw kabinet dan over de begroting.
De Koepel Gepensioneerden heeft op 2 oktober in nieuwsbrief nr. 34 al aangegeven wat zij (en andere seniorenorganisaties) vinden wat van het integraal ouderenbeleid in het regeerakkoord zou moeten worden opgenomen. Een goede zaak. Laten wij hopen dat dit door de nieuwe regering wordt overgenomen. Want er zijn veel problemen die voor de senioren om een oplossing vragen. Wat stond er o.a. daarover in de begroting? De zorgkosten gaan volgend jaar de €100 miljard overschrijden dat is gemiddeld € 6000,- per inwoner, jong en oud! Dat is de hoogste post in de regerings-begroting. Discussie is gaande over hoe de stijging in de komende jaren kan worden verminderd. Daarvoor studeert het Zorginstituut Nederland op mogelijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat de in de basisverzekering en Wet Langdurige Zorg verzekerde zorg bewezen effectief en nodig moet zijn. En dat is op dit moment niet altijd het geval. Ook wordt gedacht aan een geheel andere en veel effectievere opzet van de organisatie van de zorg. Er zijn momenteel lange wachtlijsten voor zowel het ziekenhuis als de verpleeginrichtingen, maar ook voor de wijkverpleging. Dat moet veranderen. Probleem is niet alleen de enorme kosten die met de zorg gemoeid zijn maar ook het feit dat er tienduizenden vacatures zijn die niet opgevuld kunnen worden. Een grote uitdaging voor de nieuwe regering! De 1 ½% salarisverhoging die door de Tweede Kamer werd afgedwongen zal daarbij niet veel helpen. Nog vreemder is het besluit dit in 2022 te financieren via een extra last voor het bedrijfsleven. Het blijven zorgkosten. Deze salarisverhoging kost bijna één miljard euro per jaar, die niet meer zijn terug te draaien in de komende jaren! Een belangrijke post in de begroting 2022, die genoemd mag worden in het kader van de ouderenzorg, is wel de toezegging van de ondersteuning van €57 miljoen om de wijkverpleging te ondersteunen. Verwacht wordt dat de premie in 2022 per persoon gemiddeld met ongeveer €2 á 3 per maand zal gaan stijgen. Wij zullen het zien als de zorg-verzekeraars de premie in november gaan publiceren. De inkomensafhankelijke premie zal ongeveer 5 % dalen. Het eigen risico wordt gehandhaafd op € 385,- per verzekerde. Of de zorgtoeslag ook wordt aangepast wordt in december bekend gemaakt. Over pensioenen is niets in de begroting opgenomen, wij moeten daarvoor het regeerakkoord en de discussie over het toekomstige pensioensysteem afwachten. Of en, zo ja, hoeveel indexering zal er plaats kunnen vinden zullen wij ook moeten afwachten, de gepensioneerdenorganisaties hebben dit wel gevraagd om te regelen in afwachting van de realisatie van het pensioenakkoord!

Wonen
Een heel belangrijk punt is ook het wonen voor ouderen. Nederland zit in een wooncrisis. Er zijn te weinig woningen voor de inwoners en er wordt ook te weinig gebouwd. De korting die de woning coöperaties krijgen op hun verschuldigde belasting (verhuurdersheffing) zal ook niet zoveel helpen, het is een druppel op een gloeiende plaat! Voor ouderen die in een voor hen te grote woning wonen, en die best willen verhuizen naar een kleinere en aangepaste woning, zijn er te weinig mogelijkheden. De gemeenten zullen hierin het voortouw moeten nemen.
De regering heeft wel in de begroting aangekondigd een subsidiepot van €20 miljoen te reserveren voor ontmoetingsruimten in woonvormen voor ouderen, een goed begin! In dit kader wil ik graag wijzen naar de brief met bijlagen aan de besturen van de verenigingen en leden van de Federatieraad van FASv van 28 april van dit jaar waarin het bestuur een oproep doet aan de aangesloten verenigingen om actief te worden in hun gemeente in het kader van de gemeenteraad verkiezingen op 16 maart 2022. En dit niet alleen in het kader van wonen voor ouderen, maar ook op andere terreinen. Als de gemeente geen initiatieven neemt, dan gebeurt er weinig. De senioren in de gemeente kunnen op de politieke partijen en de gemeenteraad en wethouders druk uitoefenen om initiatieven te nemen! In genoemde brief staat dat ik bereid ben om de FASv verenigingen, die dit willen oppakken, wil ondersteunen (op afstand!).
Er is tot op heden geen aanvraag hiervoor gedaan. Wie neemt deze uitdaging aan, zij kunnen zich opgeven via bestuursondersteuning@fasv.nl


Joop Blom Adviseur FASv

© 2016 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode